Uw incasso in handen van professionals

Dank zij onze jarenlange ervaring hebben wij een werkwijze kunnen ontwikkelen die het beste en snelste resultaat oplevert, met geen of minimale kosten voor onze klanten. Wij maken gebruik van het Incasso-Team platform, dat kennis en ervaring uit de hele incassobranche bundelt in een krachtige oplossing.

Als u een beroep doet op Bureau Lampaert, mandateert u ons voor het volledige traject van schuldinvordering. Dit betekent dat u vanaf dat ogenblik zelf niets meer hoeft te doen om uw geld te krijgen: wij zorgen voor alles, totdat het geld op uw rekening staat. Afrekeningen met advocaten of gerechtsdeurwaarders, daar hoeft u zich niet mee bezig te houden. Uiteraard houden we u wel voortdurend op de hoogte van de stand van zaken, ook als wij beslissen dat er moet worden overgegaan tot een procedure voor de rechtbank.

Om ieder dossier met optimale kans op slagen aan te pakken, werken wij volgens diverse trajecten, afgestemd op de aard van de debiteur en het dossier, en op de wettelijke bepalingen die anders zijn voor particulieren en zelfstandigen.

Voor elk dossier het beste traject

Klik op onderstaande incassotrajecten om meer te weten te komen over de werking.

Incasso bij particuliere debiteuren

  1. Naar particuliere debiteuren versturen we twee aanmaningen, met de voorgeschreven wettelijke tussenpozen. Uw klant krijgt hierbij ook de mogelijkheid om in schijven te betalen. In vele gevallen zorgt dit op termijn voor een oplossing en kan een juridische procedure vermeden worden. Meestal moet na het bekomen van een vonnis toch een afbetalingsplan toegestaan worden, dus bij klanten van goede wil maar met betaalmoeilijkheden is dit de manier om tot een goede regeling te komen.
  2. Volgt er geen reactie of betaling na de tweede aanmaning, dan krijgt de debiteur een sommatie van de Gerechtsdeurwaarder. Een sommatie is nog altijd een voorstel tot een minnelijke schikking, maar maakt meestal heel wat indruk. Voor de "moeilijke gevallen" is dit heel vaak de fase die hen over de streep trekt.
  3. Jammer genoeg zijn sommige mensen echt hardleers en blijft ook nu de rekening openstaan. 18 dagen na het versturen van de sommatie kan daarom worden overgaan tot dagvaarding. De gerechtsdeurwaarder onderzoekt de solvabiliteit van de debiteur, vervolgens bekijkt de advocaat in samenspraak met de incasso-experten van Bureau Lampaert of juridische dagvaarding een realistische optie is en de slaagkansen reëel zijn. Is dat het geval, dan gaan we ervoor. Vergissen we ons en is er, ondanks een vonnis, toch geen mogelijkheid om het verschuldigde bedrag te innen, dan kost u dit niets: de juridische kosten worden in onze organisatie op een andere manier verrekend. Meer hierover leest u op de pagina over onze no cure no pay formule.

Onze commissie is gebaseerd op de geïnde gelden. Het percentage is afhankelijk van het te innen bedrag.

Standaard traject voor zelfstandigen en bedrijven

    1. Bij zelfstandigen of bedrijven kunnen we nog sneller werken: we versturen twee aanmaningen met een tussenperiode van slechts acht dagen. Geen reactie? Dan volgt een sommatie van de gerechtsdeurwaarder. Meestal volgt in deze fase betaling.
    2. Als dat nodig mocht blijken, gaan we nog een stap verder en stellen we een advocaat aan voor het bekomen van een vonnis (bij betwisting). Normaliter werken we via de ios-procedure (kostprijs : 38 euro voor een positief advies van de advocaat). Vanzelfsprekend wordt de uitvoering van dit vonnis ook door ons verzorgd. Bij zelfstandigen zijn de gerechtskosten en uitvoeringskosten afdwingbaar van de tegenpartij, zodat u geen bijkomende kosten hebt bij een vonnis in uw voordeel.

De commissie is afhankelijk van de geïnde gelden, alsook van de hoogte van het bedrag.

IOS-procedure

Sinds 2 juli 2016 kunnen onbetaalde b-2-b facturen geïnd worden zonder eerst via de rechter te moeten gaan.

De procedure dient ingeleid te worden via een advocaat (minimale kost), deze moet een positief advies geven. Vervolgens zal een aanmaning tot betalen betekend worden. 

Indien de schuldenaar de schuld betwist moet de procedure gestopt worden. De procedure kan verdergezet worden via de gewone rechtbank.

De schuldenaar kan op dit moment ook een betalingsregeling vragen. De gerechtsdeurwaarder kan in dat geval bemiddelen.

Ofwel reageert de schuldenaar niet. In dat geval zal de gerechtsdeurwaarder acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn van één maand een proces-verbaal van niet-betwisting opmaken. 

Dit heeft dezelfde waarde als een vonnis van de rechtbank. In dat geval dient de gerechtsdeurwaarder verder uit te voeren.

De ios-procedure geldt enkel voor onbetwiste schulden bij b-2-b transacties. 

Bij niet-inning betaalt u geen bijkomende kosten.

Incasso in opdracht van particulieren.

Normaliter zijn het enkel bedrijven die gebruik maken van incassodiensten. 

Bureau Lampaert gaat echter een stap verder. U kan als particulier ook gebruik maken van deze diensten. 

Als voorbeeld nemen we een huurder die zijn huur niet meer betaalt..., een lening aan een vriend die u vergeet terug te betalen. Een ex-vriend(in) die vertrekt met de noorderzon en die u onderhands een lening gaf, enz... de lijst is eindeloos.

Het no cure no pay principe geldt niet als we in opdracht werken voor particulieren. 

Iemand die zijn huur niet betaalt is meestal insolvabel. Bij onderhandse leningen is de bewijslast meestal minimaal of niet bestaande. 

Bij opstart betaalt u een dossierkost van 60 euro (exl. btw). U krijgt daarvoor heel veel in plaats. Bureau Lampaert stuurt twee aanmaningen (zowel per post als per mail). Vervolgens wordt een aanmaning door de gerechtsdeurwaarder verstuurt.

Op dit moment dient u te beslissen wat er met uw dossier dient te gebeuren.

- U kan beslissen om te stoppen. We sluiten af zonder verdere kosten. U krijgt geen kostenstaat van de gerechtsdeurwaarder.

- U wenst verder te gaan voor de bevoegde rechtbank.

a) U dient de dagvaarding te provisioneren.

b) Onze advocaat, ten uwe dienste, zal een provisie aanrekenen die gelijk is aan de rechtsplegingsvergoeding (exl. btw). Indien uw dossier ernstig zou betwist worden kan de advocaat een bijkomend ereloon (voor opmaak conclusies) vragen.

c) We verkrijgen vonnis, alle uitvoeringskosten zullen op voorhand dienen geprovisioneerd worden bij de gerechtsdeurwaarder.

d) U kan het dossier op om het even welk moment stoppen.

Indien tegenpartij voldoende solvabel is recupereert u al de kosten (uitgezonderd kost conclusies) van de gerechtsdeurwaarder of advocaat. Bij inning past Bureau Lampaert de gangbare tarieven toe. 

Indien u als particulier gebruik wilt maken van deze diensten vragen we u vriendelijk om alle stukken en de nodige uitleg te mailen naar info@dcbl.eu, alsook uw gegevens. 

Bureau Lampaert begeleidt u volledig.